Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako „Użytkownicy”) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.iabpolska.pl (dalej jako: „Serwis”).
  2. Usługodawcą Serwisu jest Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 16/22, zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000258896, posiadający numer NIP: 521-34-18-625 (dalej jako: „Usługodawca”).
  3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  4. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy usługi (dalej jako: „Usługi”) polegające w szczególności na:
   1. Możliwości zapisu i otrzymywania Newslettera IAB oraz Newslettera blog IAB;
   2. Możliwości korzystania z zasobów wewnętrznych, przeznaczonych dla Członków IAB Polska oraz podmiotów współpracujących;
   3. Dostępu do informacji nt. Usługodawcy oraz prowadzonej przez niego aktywności;
 2. ZASADY DOSTĘPNOŚCI DO SERWISU ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE
  1. Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.
  2. Dostęp zasobów wewnętrznych Serwisu, przeznaczonych dla Członków IAB Polska oraz podmiotów współpracujących, posiadają wyłącznie upoważnieni przez Usługodawcę Użytkownicy.
  3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
   1. Zastosowania przeglądarek: Internet Explorer (poza wersją 6.0), Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari
   2. Strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości: 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
 3. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
  1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Usługodawcy.
  2. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
   1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
   2. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługującym im praw.
  3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3.1. lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 3.2, Usługodawca ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
  1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
   2. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;
   3. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.
 5. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU
  1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
  2. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.
 6. REKLAMACJE
  1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej [email protected]
  2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej, jako również dokładny opis i powód reklamacji.
  3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.
  4. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu.
  2. Usługodawca zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących.
  3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
  4. Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.
  5. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 

 

Zgłoś nadużycie

Zostałeś obrażony w sieci? Zgłoś to!

czytaj więcej »

O akcji

Jak to działa?

Dowiedz się o co w tym wszystkim chodzi.

czytaj więcej »

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jesteś wydawcą i chcesz dołączyć do akcji? Skontaktuj się z nami.

czytaj więcej »

Organizator
akcji:

Patronat
honorowy:

Partnerzy akcji: